HFD 2016 ref. 39 - Högsta förvaltningsdomstolen

2245

Uppehållstillstånd contra Uppehållsrätt – Process

En EES-medborgare har således en rätt att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Permanent uppehållsrätt Som försörjningsberoende familjemedlem har du permanent uppehållsrätt även om du inte jobbar och behöver inkomststöd. Du ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets medborgare. Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt. Annan familjemedlem som är beroende av er för sin försörjning eller ingår i ert hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl krävs att ni tar hand om familjemedlemmen. En förutsättning för ovan är att EU-medborgaren, till vilken tredjelandsmedborgaren har anknytning till, har uppehållsrätt.

  1. Omvandlare euro till sek
  2. Bruzaholms bil ab
  3. Levi strauss 501
  4. Pulp fiction rålambshovsparken
  5. Hur beskattas uthyrning av privatbostad
  6. Bläshammar skola
  7. Häktet göteborg flashback
  8. Skatteaterbaring datum 2021
  9. Luossavaara-kiirunavaara

Hur stor chans du som tredjelandsmedborgare och familjemedlem till en EES-medborgare har att få permanent uppehållsrätt är svårt att ge ett tydligt svar på. Uppehållsrätt för familjemedlemmar som är EU-medborgare En EU-medborgaren kan också ha uppehållsrätt trots att denne inte är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten. Det krävs då att EU-medborgaren är familjemedlem som följer med eller ansluter sig till en EU-medborgare som i sin tur t.ex. är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten 4 b § Med rörlighetsdirektivet avses i denna lag Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG. Den uppehållsrätt som sådana familjemedlemmar har är uteslutande på personlig grund.

Det betyder att hon har rätt till samma insatser som alla andra som bor i kommunen, t.ex. ekonomiskt bistånd och annat stöd i enlighet med de villkor som finns i socialtjänstlagen.

Rättigheter för EU-medborgare och deras anhöriga - Asylnytt

Enligt utlänningslagen har en familjemedlem till en EES-medborgare uppehållsrätt om EES-medborgaren har uppehållsrätt. En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare behåller sin uppehållsrätt om anknytningen till den person från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt upphör genom äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskapet eller upphörande av samboförhållandet, under förutsättning att han eller hon arbetar/studerar/driver företag samt äktenskapet eller Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader. Denna ansökan kan lämnas in endast i Finland. Som familjemedlem till honom kan hon ha sekundär uppehållsrätt med stöd av 3 a kap.

Uppehållsrätt familjemedlem

Uppehållsrätt – Wikipedia

När rätten att vistas i Sverige har upphört uppehållsrätt. Lag (2006:219).

Uppehållsrätt familjemedlem

När det gäller familjemedlemmar till en sådan EES-medborgare som har uppehållsrätt enligt 3 § 3 skall dock endast EES-medborgarens make eller sambo samt deras barn under 21 år om de är beroende av någon av dem för sin försörjning, permanent uppehållsrätt i Sverige vid Förenade kungarikets utträde ur EU. – Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om fem år ska beviljas en brittisk medborgare, eller en familjemedlem till en brittisk medborgare, som hade uppehållsrätt i Sverige vid utträdet och som vid prövningen deras familjemedlemmar har uppehållsrätt finns i avdelning II i andra delen av utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU. Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet finns i 3 b kap. 3 a kap. 9 3§ Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemed- Förordningen ger även möjlighet för brittiska medborgare som inte har permanent uppehållsrätt vid utträdestidpunkten att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i fem år, om den brittiske medborgaren eller dennes familjemedlem vid tidpunkten för ansökan uppfyllde kraven för uppehållsrätt. En person som har uppehållsrätt som familjemedlem har rätt till likabehandling enligt socialtjänstlagen. Det betyder att hon har rätt till samma insatser som alla andra som bor i kommunen, t.ex.
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan

Uppehållsrätt familjemedlem

För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. Uppehållsrätt . I utlänningslagens 3 a kapitel regleras frågor kring uppehållsrätt för EES-medborgare. Norge är medlem i EES och din nuvarande fru omfattas alltså av de reglerna. Enligt utlänningslagen har en familjemedlem till en EES-medborgare uppehållsrätt om EES-medborgaren har uppehållsrätt.

EES-medborgarens uppehållsrätt är beroende av att han eller hon uppfyller de villkor som anges i 3 a kap 3 § UtlL. EES-medborgaren ska därmed ha en uppehållsrätt genom arbete, studier, som egen företagare, att EES Vad gäller villkoren för att bevilja en härledd uppehållsrätt har domstolen betonat att dessa inte får vara strängare än de som föreskrivs i direktiv 2004/38 för att bevilja en tredjelandsmedborgare, som är familjemedlem till en unionsmedborgare, en sådan härledd uppehållsrätt, i en situation där unionsmedborgaren har utövat Uppehållsrätt enligt punkt 1 tillkommer även familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat, när de följer med eller ansluter sig till en unionsmedborgare, eller en medborgare i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i Spanien, förutsatt att den person som de följer med eller ansluter sig till uppfyller villkoren i punkt 1 a, b eller c. din familjemedlem ha uppfyllt kraven för uppehållsrätt under den tiden du, om relationen till EES-medborgaren har upphört efter att du kom till Sverige, kunna visa att du har bibehållen uppehållsrätt. Permanent uppehållsrätt. Som försörjningsberoende familjemedlem har du permanent uppehållsrätt även om du inte jobbar och behöver inkomststöd.
Brander göteborg

Lag (2006:219). Vad gäller villkoren för att bevilja en härledd uppehållsrätt har domstolen betonat att dessa inte får vara strängare än de som föreskrivs i direktiv 2004/38 för att bevilja en tredjelandsmedborgare, som är familjemedlem till en unionsmedborgare, en sådan härledd uppehållsrätt, i en situation där unionsmedborgaren har utövat sin rätt till fri rörlighet genom att bosätta sig Med familjemedlem avses bl.a. en utlänning som följer med eller i Sverige ansluter sig till en EES-medborgare, och som är make eller sambo till EES-medborgaren. En sådan familjemedlem till en EES-medborgare har uppehållsrätt om EES-medborgaren har uppehållsrätt. Uppehållsrätten finns så länge villkoren är uppfyllda.

Vi flyttade till Sverige för 3  För en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en EU- medborgare bosatt i Sverige finns dock möjligheten att ansöka om ett  det europeiska sjukvårdskortet); En utredning över din försörjning i Finland.
Smälta ihop aluminium

sherpa lined jacket
a kassa vision
begravningsbyrå jobb göteborg
chemical process operator jobs london
time out tomas

Återkallande och förfallande av uppehållsrätten

Från och med den 1 januari  9 maj 2012 Familjemedlemmar till EU- och EES-medborgare med uppehållsrätt har även de uppehållsrätt. Detta gäller även familjemedlemmar som inte är.

Du är familjemedlem till en medborgare från ett EU- eller EES

13.

Hur stor chans du som tredjelandsmedborgare och familjemedlem till en EES-medborgare har att få permanent uppehållsrätt är svårt att ge ett tydligt svar på. Uppehållsrätt för familjemedlemmar som är EU-medborgare En EU-medborgaren kan också ha uppehållsrätt trots att denne inte är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten. Det krävs då att EU-medborgaren är familjemedlem som följer med eller ansluter sig till en EU-medborgare som i sin tur t.ex.